Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Spørsmål om produkter?

+47 22 08 79 00

kontakt oss

Reduserere.

product_PC_reducer_3364_3365_3366 Permacron® Reducer 3364

Permacron® Reducer 3364

System tynner.


På følgende sider omtaler vi våre forskjellige typer av system tynner til personbillakkering. Tynner og tørkefremskynner som tilsettes lakkmateriell har en meget viktig funksjon. Våre System tynner bringer lakkproduktene over i riktig viskositet for å få produktet klart til bruk (korrekt sprøyteviskositet), samtidig påvirker tynner produktets avluftningstid, flyt- og tørkeegenskaper.


Her viser vi til hver enkelt tynners produktegenskaper.
Husk på at regler og lover må følges ved bruk av helsefarlige produkter, vær oppmerksom på at gjeldende sikkerhetsregler må overholdes. Egnet verneutstyr skal alltid anvendes ved arbeid med løsemidler. For å redusere mengden med tynnerrester anbefaler vi bruk av tynnerdestilator. Alt tynneravfall er spesialavfall, det skal innleveres til godkjent mottager.


System tynner: Permacron® 3364-3365-3366-3380-3385-8580.